Termeni și Condiții

 1. PREAMBUL:

Website-ul www.capitalconsulting.ro,   denumit în continuare site-ul, este deținut și administrat de către Compania MONADE BUSINESS S.R.L., cu sediul în Mun. București, Sector 2, strada Tudor Arghezi nr. 21, telefon:  +40.737.776.944 / +40.763.238.320, e-mail: contact@capitalconsulting.ro, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/12199/2013, având C.U.I.: 32310727 și contul bancar nr.: RO17INGB0000999903917659, deschis la ING Bank, denumită în continuare Compania.

Navigarea pe site, urmată de Comandă (completarea formularului/solicitarea adresată pe e-mail, prin telefon, urmată de confirmare pe e-mail) echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos de către orice Client.

Compania își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul site-ului, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă.

În caz de divergență sau neînțelegeri între Companie și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul Comenzii.

 1. DEFINIȚII:

Client: persoana fizică sau juridică care manifestă intenția fermă de a contracta serviciile Societății prin completarea Formularului de comandă;

Contract: prezentul acord între Companie și Client în cadrul unui sistem de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a unui reprezentant al Companiei și a Clientului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat acordul;

Formular de Comandă: formularul electronic disponibil pe site-ul Companiei care, după ce a fost completat în totalitate de către Client și expediat de acesta online către Companie, constituind acceptarea fără echivoc a propunerii contractuale, reprezintă solicitarea de realizare a Serviciului;

Perfectarea Contractului: transmiterea Formularului de comandă de către Client, împreună cu efectuarea plății cuantumului Serviciului prevăzut, presupune acceptarea integrală din partea Clientului a Termenilor și Condițiilor și constituie acceptarea neechivocă a propunerii contractuale în temeiul art. 1196 din Codul civil față de Companie;

Serviciul: disponibil pe site-ul Companiei și care se regăsește în Formularul de comandă al Clientului, precum și prestație ulterioară (serviciu suplimentar) solicitată de către Client față de lansarea comenzii; poate desemna în mod colectiv sau individual următoarele activități: înregistrare societate (PFA, ÎI, S.R.L., S.R.L-D, S.A. etc.), înregistrare mențiuni societate (PFA, ÎI, S.R.L., S.R.L-D, S.A. etc.), înregistrare entitate non-profit (Asociație, Fundație, Cooperativă agricolă etc.), înregistrare mențiuni entiăți non-profit (Asociație, Fundație, Cooperativă agricolă etc.), înregistrare marcă, elaborare contracte etc.;

Acreditările de acces: login (nume pentru logare) și password (parola) atribuite de către Compania Clientului;

Panou de control: zona rezervată gestionării Serviciului accesat de către Client cu ajutorul propriilor Acreditări de acces;

Informații confidențiale: reprezintă orice informaţie privitoare la secrete profesionale şi orice alte informaţii aparţinând oricăreia dintre Părţi inclusiv, dar nu limitat la, existenţa şi conţinutul prezentului contract

 1. DERULAREA CONTRACTULUI:

Contractul va avea o durată egală cu perioada de timp indicată în Formularul de comandă, care va curge de la data acceptării acestuia de către Companie, conform prezentului contract.

Clientul este responsabil pentru veridicitatea informațiilor furnizate și recunoaște Companiei dreptul de a dobândi eventuale informații ulterioare în scopul realizării Serviciului, în condițiile respectării legislației în vigoare.

Compania își rezervă dreptul de a nu accepta Formularul de comandă transmis incomplet, care nu este însoțit de dovada achitării cuantumului Serviciului prevăzut sau din alte motive pe care Compania le consideră că ar împiedica realizarea Serviciului în condițiile și termenele prevăzute.

Prioritizarea aducerii la îndeplinire a comenzilor concomitente  se va realiza de Companie în funcție de următoarele criterii: dovada achitării cuantumului Serviciului, ordinea cronologică a primirii dovezilor de achitare a cuantumului Serviciului, împreună cu Formularul de comandă.

Cu excepția unui acord specific, separat și diferit încheiat între Părți, plata contravalorii Serviciului, așa cum este indicată aceasta în Lista de prețuri va trebui să fie efectuată de către Client simultan cu expedierea Formularului de comandă și, în orice caz, la o dată anterioară celei de activare a Serviciului.

Plata efectuată valabil nu are caracter returnabil, Clientul având posibilitatea de a solicita conversia Serviciului.

În caz de neplată Compania are dreptul de a întrerupe furnizarea Serviciului fără nicio notificare prealabilă; prin neplata serviciilor furnizate Clientul renunță în mod expres la alte drepturi și protecție legală.

Compania poate schimba oricând onorariile/prețurile/taxele pentru serviciile prezentate pe site fără nici o notificare prealabilă.

Clientul ia act și acceptă în mod expres faptul că factura poate să îi fie transmisă și/sau pusă la dispoziție în format electronic, termenul scadent pentru plată calculându-se de la data transmiterii de către Companie.

Clientul nu va putea să înainteze reclamații de nici un fel dacă nu a procedat anterior la efectuarea corectă a plăților prevăzute de Contract și la furnizarea documentației aferente către Companie.

Obligațiile și responsabilitățile Companiei față de Client sunt exclusiv cele definite de Contract; din acest motiv, în cazul încălcării sau neîndeplinirii obligațiilor contractuale imputabile Companiei, aceasta nu este responsabilă pentru un cuantum mai mare decât cel vărsat de către Client pentru fiecare Serviciu în parte.

Compania nu își asumă nicio responsabilitate, nefiind obligată la plata de sume cu orice titlu, nici față de Client, nici față de Terți, pentru eventualele măsuri pe care instituțiile abilitate (de ex. Registrul Comerțului, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, etc.) ar putea să le adopte asupra documentațiilor depuse de către Companie, ca urmare a solicitărilor Clientului (de ex. înmatriculare societate, înregistrare marcă, etc.), având rezultate de amânare, suspendare, respingere a acestora.

Clientul garantează, inclusiv în sensurile și pentru efectele prevăzute de art. 326 din Cod penal, adresele și informațiile furnizate către Companie, în scopul încheierii Contractului sunt exacte, adevărate, actualizate și în măsură să permită identificarea acestuia și se angajează să comunice Companiei, prin modalitățile indicate, orice modificare a acestor date, inclusiv adresa e-mail indicată în Formularul de comandă, fiind pe deplin conștient de faptul că încălcarea acestei obligații poate să atragă consecințe importante asupra derulării Contractului.

Este de acord să primească rapoarte de informare generale/articole de presă/alte informaţii despre domeniul de business, prin e-mail si/sau alte mijloace de comunicare convenite, precum şi să permită includerea liberă a Proiectului (logo-ul,website,prezentare) în catalogul de prezentare/portofoliul/site-urile web proprii sau conexe, pagini de socializare ale Companiei, exclusiv în scop de promovare a serviciilor proprii.

Toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la serviciile de consultanță, precum și la strategia și documentația elaborate pentru Proiectul Clientului, inclusiv serviciile suplimentare convenite,  aparțin exclusiv Companiei.

În condițiile menținerii prevederilor referitoare la prelucrarea datelor menționate anterior, Clientul garantează, în ceea ce privește datele terților pe care le prelucrează în faza comenzii și/sau de utilizare a Serviciului, că le-a furnizat acestora în prealabil informațiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și că a obținut consimțământul acestora pentru prelucrarea respectivelor date. Rămâne, în orice caz, stabilit faptul că Clientul este, față de aceste date, Titular al prelucrării acestora și îți asumă toate obligațiile și responsabilitățile conexe acestuia, exonerând Compania, în temeiul articolului care urmează, de orice contestație, pretenție sau solicitare avansată de către terți, pe cale judecătorească sau extra-judiciară, în legătură cu aceste contexte de prelucrare. În orice caz, odată ce a avut acces la Serviciu, Clientul este unicul titular, în temeiul Legii, al prelucrării eventualelor date introduse și/sau prelucrate prin intermediul Serviciului respectiv.

Clientul indiferent că este calificabil drept „consumator”, identificat, în temeiul OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în contractele cu profesioniștii, în persoana fizică ce acționează pentru scopurile propriei activități antreprenoriale sau profesionale, sau nu este calificabil drept “consumator” va avea întotdeauna facultatea de a se retrage din Contract în orice moment, fără niciun fel de penalizare și fără să indice motivele gestului său, prin comunicare scrisă și prin anexarea copiei unui document de identitate, expediat prin e-mail sau prin scrisoare recomandată cu aviz de primire către Companie, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la data transmiterii Formularului de comandă.

Acest Contract nu va stabili nicio relație de parteneriat, asociere în participațiune, relații de muncă, franciză sau agenție între Companie și Client. Nici Compania, nici Clientul nu au puterea de a lega cealaltă parte sau de a crea obligații pentru cealaltă parte fără a avea un consimțământ prealabil de la aceasta, în scris, cu excepția celor precizate expres în acest Contract

Clientul, prin expedierea Formularului de comandă, acceptă în mod implicit să încheie un contract a cărui unică versiune valabilă și eficace este cea în limba naționalității Companiei, respectiv română , în timp ce celelalte versiuni furnizate de către Companie în oricare altă limbă străină sunt puse la dispoziție exclusiv cu titlu de amabilitate.

 1. DREPURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ:

Conținutul site-ului: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea Companiei și a partenerilor săi și este aparat de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și de legile speciale privind proprietatea intelectuală și industrială.

Conceptul CAPITAL CONSULTING aparține în exclusivitate și de drept Companiei, fiind protejat de legislația specială în materia drepului de autor și drepturilor conexe, precum și a mărcilor, beneficiid astfel de toate și oricare dintre prerogativele conferite de dreptul de autor și dreptul la marcă.

Folosirea, prin orice modalitate (copiere, reproducere etc.), orice mijloc (online, offline) și orice scop (publicitate, comercial etc.) fără acordul Companiei a oricăror elemente enumerate mai sus este considerată utilizarea neuatorizată , fiind sancționată conform legislației în vigoare.

Utilizarea pe site a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. Compania nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului.

5.    CONFIDENȚIALITATEA DATELOR/INFORMAȚIILOR:

Compania este înregistrată în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 4793/2013.

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, adresa de domiciliu/reședință, telefon/fax, e-mail, date bancare, datele Cărții de Identitate (număr, serie, data eliberarii, autoritatea emitentă) și CNP.

Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale. Compania va putea selecta Clienții cărora le va trimite newslettere și alerte.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Compania are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de către Clienți.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, marketing, publicitate, servicii de comunicații electronice, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor.

Completarea de către Clienți a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date să fie incluse în baza de date a Companiei și cu utilizarea și prelucrarea de către aceasta, afiliații, partenerii și colaboratorii acesteia pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori  de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.

Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției in caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintata către sediul Societății.

Refuzul furnizarii acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor.

 1. CONDIȚII DE UTILIZARE:

Site-ul este furnizat de către Companie pe o bază „așa cum este” și „atât căt este disponibil”. Compania nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potential dăunator.

Clientul folosește site-ul pe riscul propriu, Compania fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site.

Compania nu este răspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site. Compania nu acordă niciun fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestui site. Informatiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe site sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului.

Serviciile și produsele prezentate pe site sunt prezentate cu titlu informativ. Pentru a primi o oferta care să producă efecte juridice din partea Societății, Clientul va completa Formularul de comandă.

Compania își rezervă dreptul de a selecta Clienții care vor primi răspuns la solicitările de produse și servicii.

 1. LINKURILE UNOR SITE-URI TERȚE:

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de către terți. Compania nu controlează și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitate ale acestor site-uri.

Fără a se limita la cele mai sus menționate, Compania își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

 1. Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
 2. Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
 3. Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
 4. Nu ofera o securitate adecvată;
 5. Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
 6. Sunt licențioase sau calomnioase.

De asemenea, Compania nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri; Clientul își asumă integral riscul accesării/utilizării acestor link-uri.

 1. LEGISLAȚIA APLICABILĂ.JURISDICȚIE:

TERMENI ȘI CONDIȚII ale acestui site sunt guvernate de legile din România.

Instanțele competente din România, respectiv din circumscripția adresei Societății, vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legatură cu prevederile TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR sau în cazul disputelor în care TERMENII ȘI CONDIȚIILE acestui site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.